8.3. on kansainvälinen naistenpäivä – onnea meille kaikille!

Tiesitkö, että  YK:n julistamaa kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran maaliskuun 8. päivänä vuonna 1975? Naistenpäivän historian juuret ulottuvat jo 1900-luvun alkuun, jolloin useissa maissa julistettiin kansallisia naisten päiviä naisten oikeuksien ja osallistumisvapauksien saavuttamisen kunniaksi.

 

Viides kestävän kehityksen tavoite on sukupuolten tasa-arvo. Sen tavoitteena on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia. Sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa naisten ja miesten välistä tasa-arvoa eli sitä, että naisilla ja miehillä on oltava samat oikeudet ja velvollisuudet. Molemmat ovat yhdenvertaisia, ja se on meidän kaikkien etu, eikö niin?  

Kestävä kehitys näkyy Aurajoen Nuorkauppakamarin toiminnassa vahvasti vuonna 2019. Kasvatamme jäsentemme SDG-tietoisuutta ja pyrimme vahvistamaan bisnesosaamista niiden kautta. Kannustamme jäseniämme näkemään mahdollisuuksia ja sitoutamme heitä tekemään muutoksia omassa toiminnassaan ja yhteiskunnassa.

Kestävän kehityksen huomioiminen on tärkeää bisnesmielessä – kun ottaa huomioon sen, mikä merkitys meidän kaikkien omilla toimilla on ja mikä niiden toimien merkitys on Suomen teollisuudelle ja kilpailukyvylle. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat globaalisti tärkeitä ja niiden edistäminen on myös suomalaisten etu.  

Kestävän kehityksen tavoitteet sustainable development goalsit ovat jatkumoa YK:n vuosituhattavoitteille. Kyse on tuttavallisemmin Agenda2030:sta, joka on hyväksytty YK:n yleiskokouksessa vuonna 2015. Tämä kehitysohjelma on voimassa vuoden 2016 alusta vuoteen 2030 saakka ja se sisältää päätavoitteita on 17 ja niillä on yhteensä 169 alatavoitetta.

Viidennen tavoitteen sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi on laadittu alatavoitteita:

  • tavoitteena lopettaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva syrjintä kaikkialla
  • tavoitteena lopettaa kaikenlainen naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta julkisissa ja yksityisissä yhteyksissä, kuten ihmiskauppa ja seksuaalinen tai muu hyväksikäyttö
  • tavoitteena lopettaa kaikki haitalliset käytännöt, kuten lapsi- ja pakkoavioliitot sekä naisten sukupuolielinten silpominen
  • tavoitteena tunnustaa palkaton hoito- ja kotityö sekä antaa sille arvo tarjoamalla julkisia palveluja, infrastruktuuri ja sosiaaliturvaan liittyviä käytäntöjä sekä edistämällä jaettua vastuuta kodista ja perheestä kansallisten erityispiirteiden mukaisesti
  • tavoitteena taata naisille täysivaltainen ja tehokas osallistuminen sekä yhtäläiset johtamismahdollisuudet kaikilla päätöksenteon tasoilla politiikassa, taloudessa ja julkisessa elämässä
  • tavoitteena taata yhtäläiset mahdollisuudet seksuaali- ja lisääntymisterveyteen sekä lisääntymisoikeudet kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelman ja Pekingin toimintaohjelman sekä niiden arviointikonferenssien päätösasiakirjojen mukaisesti sovitulla tavall
  • tavoitteena taata toteuttaa uudistuksia, joilla naiset saavat yhtäläiset oikeudet taloudellisiin resursseihin, maan ja muunlaisen omaisuuden omistajuuteen sekä hallintaan, rahoituspalveluihin, perintöön ja luonnonvaroihin kansallisten lakien mukaisesti
  • tavoitteena taata tehostaa mahdollistavan teknologian, erityisesti tieto- ja viestintäteknologian, käyttöä naisten oikeuksien ja mahdollisuuksien vahvistamiseksi
  • tavoitteena taata kehittää ja vahvistaa järkeviä käytäntöjä ja täytäntöönpanokelpoista lainsäädäntöä, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja naisen sekä tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia kaikilla tasoilla

Suomea kehutaan tasa-arvon mallimaaksi ja moniin muihin maihin verrattuna asiat ovat meillä todella hyvin. Esimerkiksi naisia on julkisissa tehtävissä ja johtavassa asemassa enemmän kuin koskaan aiemmin. On hienoa, että naisjohtajuuteen ja -yrittäjyyteen sekä työ- ja perhe-elämään yhdistämiseen kannustetaan. Uskon näiden tehostavan vastaisuudessakin politiikkaa ja lainsäädäntöä, joka tukee sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.

Suomalaiset naiset ovat monella tapaa olleet myös edelläkävijöitä ja Suomessa on edistetty naisten asemaa valtavasti. Olen ylpeä maastamme, joka antoi kolmantena maailmassa ja ensimmäisenä Euroopassa naisille äänioikeuden vuonna 1906 osana yleistä ja yhtäläistä äänioikeutta. Suomalaisilla naisilla on ollut mahdollisuus asettua ehdolle eduskuntavaaleissa jo vuonna 1907. Suomi oli maailman ensimmäinen maa, joka myönsi naisille täydet poliittiset oikeudet. Meillä on myös monia supernaisia, jotka ovat olleet ensimmäisiä tehtävissään.

Suomessa on kuitenkin vielä tehtävää ja jonkin verran sukupuolittuneita ongelmia. Euroopan Unionin perusoikeusviraston tutkimuksen (2014) mukaan: Suomessa 47 % kaikista naisista on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa täytettyään 15 vuotta.  EU:n keskiarvo on 33 %.

Suomessa 71 % naisista on kokenut jonkinlaista seksuaalista häirintää täytettyään 15 vuotta. EU:n 28 jäsenvaltion keskiarvo on 55 %. Epäkohtina voidaan pitää myös sitä, että naiset saavat samasta työstä keskimäärin vähemmän palkkaa kuin miehet ja hoitovastuu ei jakaudu miesten ja naisten välillä riittävästi.

Juhlitaan tänään naisten asemaa, sukupuolten välistä tasa-arvoa, mutta muistetaan jatkossakin vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Duckin great weekend ja promote  #SDGs2030!

 

Maria Arjonen, puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävänä on kehittää, koordinoida ja johtaa yhdistystä ja sen jäsenten toimintaa sekä edustaa yhdistystä SNKK:ssa ja alueella. Puheenjohtaja huolehtii myös strategisten tavoitteiden jalkauttamisesta, valmistelee toimintasuunnitelman ja budjetin yhteistyössä hallituksen kanssa ja kokoaa toimintakertomuksen.

OTM, Maria Arjonen toimii lakimiesyrittäjänä yrityksessä Laki ja Vesi Oy. Yhtiö tarjoaa juridista ja teknistä neuvontaa vesihuoltolaitoksille, kunnille ja teollisuusyrityksille. Marian tehtävänä on vastata juridiikasta ja mahdollistaa asiakkailleen paremmat toimintaedellytykset.

pres[at]aurajokijc.fi
040 076 2016

Sinua voisi kiinnostaa myös...